Algemene betalingsvoorwaarden WHAM

Betalingsvoorwaarden onder aktenummer 036-1991, onderstaand:

De navolgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de Stichting Waarnemende Huisartsen Amsterdam, hierna te noemen de WHAM, en een ieder die op welke wijze dan ook gebruik maakt, c.q. heeft gemaakt van de diensten en voorzieningen, welke door leden van de stichting WHAM worden geboden tegen van te voren door de WHAM vastgestelde tarieven c.q. kostencalculaties.

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

1. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of compensatie binnen 14 dagen na de notadatum, door storting of overschrijving op een der op de nota vermelde rekeningen of ten kantore van de WHAM.

2. De WHAM is gerechtigd om, wanneer daar in bepaalde gevallen naar haar oordeel aanleiding toe bestaat, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen.

3. In geval van niet tijdige betaling is de debiteur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, vanaf de vervaldag over het openstaand bedrag rente verschuldigd naar een percentage gelijk aan dat van de wettelijke rente.

4. Boven de in het vorige artikel genoemde wettelijke rente dient de debiteur aan de WHAM te vergoeden alle buitenrechtelijke kosten welke met de invordering van het verschuldigde bedrag gemoeid zijn. De buitenrechtelijke kosten bedragen minimaal € 35 en voorts al hetgeen de WHAM verschuldigd zal zijn aan een deurwaarder, incassobureau of advocaat, aan wie de WHAM de vordering ter incasso geeft, een en ander berekend op grond van het door de betrokkene normaal gehanteerde incassotarief.

5. De WHAM is gerechtigd om reeds aangenomen werk te weigeren of niet uit te voeren indien de debiteur in gebreke blijft, dit zonder nadere schriftelijke of mondelinge waarschuwing vooraf.

6. Mondeling verstrekte opdrachten om werk uit te voeren worden als bindend beschouwd zonder dat schriftelijke bevestiging zal worden vereist.

7. De WHAM, noch haar coördinator, kan aansprakelijk gesteld worden voor werk dat aangenomen is, doch door overmacht niet uitgevoerd kan worden.

8. De volgende werkzaamheden vallen niet onder de vastgestelde tarieven van de WHAM:

- kosten achterwacht
- keuringen
- verrichtingen ten behoeven van patiënten die niet in de praktijk zijn ingeschreven (passanten)
- werkzaamheden van de doktersassistent
- opvang van vakantiewerkzaamheden ten behoeve van de waarneemgroep van de opdrachtgever
- apotheekwerkzaamheden
- bevallingen
- reiskosten

 

9. Aangeboden waarnemingen dienen altijd door de opdrachtgever gecontroleerd te worden op juistheid. WHAM en opdrachtgever dragen beide verantwoording voor de controle van diensten. Opdrachtgever kan door in te loggen op de website te alle tijden de status van de aangeboden waarnemingen inzien. Bevestigingen volgen pas als de waarneming is ingevuld.